Increments retributius 2018

S'ha acordat un increment de l'1,95% dels salaris a la Mesa de Funció Pública. És una conseqüència de l'aplicació dels Pressupostos Generals de l'Estat, publicats el 4 de juliol de 2018.

Aquest increment es farà efectiu, de manera progressiva, a les nòmines d'octubre, novembre i desembre de 2018. Es diferencien tres trams que comprenen el cobrament dels endarreriments. Aquests són:

a) Un augment fix de l'1,5%, des de l'1 de gener de 201

b) Un augment variable del 0,25%, des de l'1 de juliol de 2018

c) Un augment extra només aplicat a Catalunya del 0,2%

El calendari previst per a la seva aplicació és:

A l'octubre es farà efectiu un increment de l'1,75% en tots els conceptes de la nòmina. A més es cobrarà els endarreriments generats des de l'1 de juliol de 2018.

Al novembre es pagarà els endarreriments de l'increment de 1,5% generats des de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2018.

Al desembre es farà efectiu l'increment acordat de l'1,95% del salari (1,75%+0,2 de la massa salarial) i es pagarà els endarreriments d'aquest 0,2% generats des de l'1 de gener. Això es farà en forma d'un pagament únic de 70,56 euros).

A partir del mes de gener de 2019 es farà efectiu:

1.- Un increment de 5,04  bruts en el complement específic.

2.- Un increment retributiu corresponent al 2019, supeditat a que s'aprovin o no els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2019.

Sindicat AMES