El professorat i l'estat d'alarma a causa del Covid-19

El professorat i l'estat d'alarma a causa del Covid-19 (CATALÀ)

La societat està molt agraïda a tot el personal sanitari per l'enorme generositat de la seva resposta davant el Covid-19. Els metges, infermers i la resta de personal sanitari estan dedicant tot el temps que cal, sense mirar el seu horari, arriscant la seva pròpia salut i sabent que no per això els pagaran més. Ells saben que estem davant d'una situació excepcionalment greu i que només ells poden aconseguir curar els afectats. Per això reben l'agraïment de tota la societat.

Des d'aquí fem una crida a tots els mestres i professors perquè facin el mateix en el seu camp, l'ensenyament. Es tracta d'aconseguir que tots els alumnes d'aquest país, des de l'ensenyament Primari fins a l'ensenyament Universitari, es vegin ajudats pel seu professorat per evitar que aquesta quarantena que ningú sap quant durarà, perjudiqui la seva formació. Gràcies als mitjans informàtics es pot indicar a tots els alumnes el que han de fer, on poden trobar la informació i en quin moment han de trametre al professorat els exercicis resolts perquè aquests siguin avaluats.

Els alumnes necessiten seguir aprenent i els seus pares, pel seu treball o per la seva formació, no poden ensenyar-los, de manera que només nosaltres, els mestres i professors dels seus fills, podem solucionar el problema. Fem-ho! Entre tots sí podrem superar l'enorme perjudici educatiu que l'Covid-19 podria generar en els nostres joves.


Sindicat AMES

El profesorado y el estado de alarma debido al Covid-19 (CASTELLANO O ESPAÑOL)

La sociedad está muy agradecida a todo el personal sanitario por la enorme generosidad de su respuesta ante el Covid-19. Los médicos, los enfermeros y el resto del personal sanitario están dedicando todo el tiempo que es necesario, sin mirar su horario, arriesgando su propia salud y sabiendo que no por ello les pagarán más. Ellos saben que estamos ante una situación excepcionalmente grave y que solo ellos pueden conseguir curar a los afectados. Por ello reciben el agradecimiento de toda la sociedad.

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los maestros y profesores para que hagan lo mismo en su campo, la enseñanza. Se trata de conseguir que todos los alumnos de este país, desde la enseñanza Primaria hasta la enseñanza Universitaria, se vean ayudados por su profesorado para evitar que esta cuarentena que nadie sabe cuánto durará perjudique su formación. Gracias a los medios informáticos se puede indicar a todos los alumnos lo que tienen que hacer, dónde pueden encontrar la información y en qué momento deben enviar al profesorado los ejercicios resueltos para que estos sean evaluados.

Los alumnos necesitan seguir aprendiendo y sus padres, por su trabajo o por su formación, no pueden enseñarles, por lo que solo nosotros, los profesores de sus hijos, podemos solucionar el problema. ¡Hagámoslo! Entre todos sí podremos superar el enorme perjuicio educativo que el Covid-19 podría generar en nuestros jóvenes.

Sindicato AMES