JUBILACIÓ 2018 I PRESUPOSTOS 2018

A) FUNCIONARIS (REGIM CLASSES PASSIVES)

Fins que no s'aprovin els pressupostos de l'any 2018 no es pot assegurar res, però, en principi, no hi ha previst cap canvi respecte a l'any anterior, és a dir que la jubilació anticipada es pot demanar a partir dels 60 anys. Per això cal tenir 60 anys d'edat, complerts en el curs en que es demana i tenir un mínim de 30 anys de serveis prestats. No cal que siguin anys seguits, però sí portar els cinc últims dintre del règim de Classes Passives.

La sol·licitud s'ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data en què es vol jubilar el funcionari. La concessió de jubilació voluntària tindrà efectes l'últim dia del mes pel qual es demani, a excepció que es demani pel dia en què es compleixin els 60 anys, en què tindrà efectes aquest mateix dia. L'últim dia per retirar la sol·licitud voluntària amb efecte de 31 d'agost és el divendres 30 de juny. RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig.

En quant a la jubilació obligatòria als 65 anys tot continuarà igual. Es pot jubilar el mateix dia en què es compleix els 65 anys o bé continuar fins el final de curs. Per a continuar treballant més enllà dels 65 anys, cal demanar-lo i rebre el vist-i-plau del director del centre i del Director del Servei Territorial/Consorci. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió. El funcionari en excedència també pot demanar la jubilació anticipada si té l'antiguitat requerida, donat que la pensió no depén d'haver cotitzat en el període immediatament anterior a la jubilació.

En quant a la quantia de la pensió aquesta depèn del nombre d'anys treballats. En aquest còmput es poden sumar els anys treballats en el Règim de la Seguretat Social si és que es tenen. Per això cal demanar a la Seguretat Social un informe de vida laboral. En teoria per arribar a la pensió màxima cal tenir 35 anys treballats, però aquesta quantia s'ha rebaixat a la corresponent a 33 anys treballats, per tant, amb 33 anys treballats ja s'arriba al màxim de pensió. L'augment de les pensions aquest any ha estat de només un 0,25%, està previst que aquest augment no augmenti en els propers anys, per la qual cosa el pensionista anirà perden poder adquisitiu de forma pregresiva.

RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

A partir de l'1 de gener de 2018, l'edat exigida de jubilació augmentarà un mes més, fins als 65 anys i sis mesos. No obstant això, podran seguir jubilant-se als 65 els que tinguin un període cotitzat d'almenys 36 anys i sis mesos, tres mesos més que en 2017. A més, per realitzar el càlcul de la pensió es tindrà en compte els últims 21 anys cotitzats; és a dir, un any més que el 2017. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió.

D'acord amb la taula de la Seguretat Social, aquests punts seguiran endurint fins 2027, quan l'edat de jubilació serà als 67 anys, llevat que s'hagi cotitzat 38 anys i 6 mesos, en el cas, podrà seguir jubilant-se als 65 anys .

A més d'aquests dos grans canvis, el 2018 també s'enduriran els criteris per jubilar-se abans. Si és de forma voluntària, serà als 63 anys i sis mesos, sempre que s'hagin cotitzat 35 anys; i per cada trimestre d'avenç respecte a l'edat oficial, la penalització serà progressiva i anirà des del 2% de la base reguladora si s'han cotitzat menys de 38,5 anys fins al 1,625% de sobrepassar els 44,5 anys d'afiliació.

Un altre cas és el de la jubilació forçosa per causa d'acomiadament, en la qual cal restar quatre anys, és a dir, fins als 61 anys i sis mesos. Seran necessaris 33 anys cotitzats i la penalització va des del 1,875% per trimestre avançat per als de menys de 38,5 anys cotitzats, fins al 1,5% per als que portin més de 44,5 anys.

A partir de 2019 tot es complicarà encara més amb el factor de sostenibilitat, que farà que les pensions vagin més a la baixa encara. Concretament a partir de 2019 es produirà una reducció de la quantia de les noves pensions de jubilació del 4% cada 10 anys i de manera acumulativa.

PRESSUPOSTOS DE 2018

Com els pressupostos de 2018 no han estat aprovats, s'han prolongat els pressupostos de 2017 i, per tant, han quedat congelats: l'augment de l'1,5% per als funcionaris, l'equiparació salarial de Policia Nacional i Guardia Civil amb els Mossos d'Esquadra, les 250.000 places per oposicions a funcionari, l'ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat, la rebaixa de l'IRPF acordada entre el Govern i Ciutadans, la rebaixa fiscal que eximiria de l'impost sobre la renda als que cobren menys de 14.000 euros i una devolució de 1.200 euros per a les famílies nombroses, i la rebaixa de l'IVA de les entrades de cinema del 21% al 10%.

Barcelona, 8 gener de 2018

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com