El model lingüístic proposat pel Sindicat AMES

En la nostra opinió l'objectiu bàsic de l'educació obligatòria és preparar els alumnes per a la vida d'adult. A les comunitats autònomes bilingües la millor manera d'aconseguir-ho és possibilitant que els nens, en començar la seva escolarització obligatòria, ho facin en la seva llengua materna, sigui aquesta el català o el castellà i que, progressivament, vagin incorporant l'altra llengua, mitjançant la impartició d'algunes matèries en aquesta segona llengua. Aquest és l'anomenat model bilingüe progressiu. L'objectiu és aconseguir que tot l'alumnat, al final de l'ensenyament obligatori, domini bé tant el català com el castellà i, a més, que arribi al millor nivell d'anglès que pugui. Això és el que es fa en la majoria dels països que tenen dues llengües cooficials. Més dades en aquest vídeo.

Actualment a Catalunya els pares no poden triar entre el català o el castellà com a llengua d'inici de l'escolarització dels seus fills. En altres comunitats autònomes, com són la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, el País Basc i Galícia, encara que teòricament s'ofereixen les dues línies, a la pràctica és molt difícil o impossible accedir a una plaça en la línia en castellà. A causa d'això en el Sindicat AMES hem decidit finalment donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) d'una Llei de Llibertat de Llengües (1) que asseguri que els pares puguin triar, en el cas de Catalunya, entre una escolarització tota ella en català, que és el model de la immersió lingüística actualment vigent, una escolarització tota ella en castellà o una escolarització bilingüe progressiva, que és la que nosaltres defensem ja que considerem que si els alumnes viuen a Catalunya, el millor per a ells és dominar les dues llengües. D'altra banda, la Llei de Llibertat de Llengües permetria l'existència d'una escolarització pública en castellà, per a aquells alumnes que només van a estar dos o tres anys a Catalunya, opció que actualment no existeix. Com es tracta d'pocs alumnes, n'hi hauria prou amb un centre per ciutat.

Considerem que les necessitats lingüístiques de la societat catalana han canviat, que l'ús de la llengua catalana és igual o més gran que l'ús de la llengua castellana, de manera que ja no cal fer una discriminació positiva del català en moltes poblacions de Catalunya. Pensem que la forma d'aconseguir un país cohesionat en una societat bilingüe no és excloent una de les dues llengües en l'ensenyament, sinó assumint que aquesta diversitat de llengües és una riquesa a conservar i que tots els ciutadans tenen els mateixos drets en el moment de seva incorporació al sistema educatiu.

Finalment volem dir que per garantir als alumnes i a les seves famílies, que els alumnes realment han adquirit les competències lingüístiques en les dues llengües, és imprescindible que al final de l'ESO hi hagi una avaluació externa, en la qual hi hagi una prova de català, dissenyada per la Conselleria d'Ensenyament de Catalunya, i una prova de castellà, la mateixa per a totes les CC. AA. dissenyada i corregida pel Ministeri d'Educació. Evidentment en aquestes avaluacions hauria proves sobre la resta de les matèries.

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)
http://www.ames-fps.com
Correu electrònic: ames@ames-fps.com

 

Aques escrit en format PDF en català i en castellà

(1) Sobre la Llei de Llibertad de llengües

Es tracta d'una llei que faria possible que les famílies puguin triar la llengua en la qual desitgen que els seus fills siguin escolaritzats (només en català, només en castellà, bilingüe o trilingüe). La llibertat d'elecció és l'única situació que assegura al ciutadà que els seus drets no seran manipulat pels poders polítics. Està promovida por l'entitat "Hablamos español". Per a signar a favor d'aquesta llei, cal fer-ho en uns plecs autoritzats per la Junta Electoral. Els que vulguin poden trucar o escriure a les següents persones que enviaran o portaran personalment el plec oficial:

Tota la informació sobre aquesta campanya a la WEB de: Hablamos español